Rejestr zanieczyszczeń

wpis w: Bez kategorii | 0

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi: definicja, kogo dotyczy, podstawa prawna.

5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1397 z dnia 2016.09.05).

Co rozporządzenie określa?

Omawiane rozporządzenie określa zakres informacji, zbieranych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Należą do nich m.in.: informacje o bieżącym statusie terenu, dane dotyczące dat bądź przedziału czasowego, kiedy miało miejsce potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, lokalizacja miejsca zanieczyszczenia, dane dotyczące powierzchni zanieczyszczenia (dla każdej substancji powodującej ryzyko) oraz charakterystyka zanieczyszczenia.

Co to jest historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi?

Za historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi uznaje się szkodę w środowisku (w powierzchni ziemi), która została wyrządzona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a zatem do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Kto jest odpowiedzialny za remediację gruntu?

W przypadku występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, podmiotem który odpowiedzialny jest za remediację gruntu jest właściciel nieruchomości. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w ustawie Prawo ochrony środowiska. Należy do nich m.in. sytuacja, w której podmiot wykaże, że historyczne zanieczyszczenie ziemi dokonane po dniu objęcia przez niego władania spowodował inny wskazany podmiot.

Informacje o zanieczyszczeniach gleby i ziemi podlegających regulacjom o ochronie i rekultywacji powierzchni ziemi sprzed dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz o szkodach w środowisku spowodowanych po dniu 30 kwietnia 2007 r. zawierane są podczas sporządzania raportów początkowych przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zanieczyszczenia, które podlegają regulacjom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie są wykrywane również w trakcie monitorowania terenu zakładu podczas eksploatacji instalacji.

Kogo rozporządzenie dotyczy?

Powyższe rozporządzenie dotyczy m.in. właścicieli nieruchomości, na terenie których istnieje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a także podmiotów prowadzących instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.