Szkoda w środowisku

wpis w: Bez kategorii | 0

Szkoda w środowisku: definicja, kogo dotyczy, kiedy wystąpiła, podstawa prawna.

5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2016.1399 z dnia 2016.09.05). Akt ten zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku.

Co rozporządzenie określa?

Rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. określa kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku, a zatem: w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach oraz na powierzchni ziemi.

Gatunki chronione ? definicja szkody:

W zakresie gatunków chronionych, szkoda w środowisku oznacza ingerencję, która będzie miała negatywny wpływ na osiągniecie lub utrzymanie odpowiedniego stanu ochrony gatunków chronionych, który można wskazać w sposób mierzalny (czyli np. zmniejszenie populacji tego gatunku bądź pogorszenie możliwości rozmnażania się jego populacji).

Siedliska przyrodnicze ? definicja szkody:

W kontekście szkód w środowisku w chronionym siedlisku przyrodniczym rozpatruje się działania skutkujące: zniszczeniem chronionego siedliska przyrodniczego w całości lub w części, pogorszeniem stanu lub funkcji chronionego siedliska przyrodniczego, bądź pogorszeniem stanu ochrony gatunków typowych dla chronionego siedliska przyrodniczego.

Środowisko wodne ? definicja szkody:

W odniesieniu do środowiska wodnego, za kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku przyjmuje się negatywne zmiany, które mogą zostać określone w sposób mierzalny dotyczący: potencjału ekologicznego, stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).

Powierzchnia ziemi ? definicja szkody:

Omawiany akt prawny definiuje kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi jako działania, które powodują mierzalny skutek – przekroczenie dopuszczalnej zawartości w glebie lub w ziemi co najmniej jednej substancji powodującej ryzyko.

Powód powstania rozporządzenia:

Rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r. wdraża Dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Kogo dotyczy?

Powyższe rozporządzenie dotyczy m.in. podmiotów, które korzystają ze środowiska w sposób, który może wywołać bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku oraz władających terenami, na których może zaistnieć bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku.