Elementy przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko

wpis w: Bez kategorii | 0

Kogo dotyczy, podstawa prawna, najnowsze wymagania prawne.

Co ustawa określa?

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. dotycząca zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nadrzędnym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest konieczność dostosowania polskiego prawa do prawodawstwa Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, do której zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r.).

Jakie zmiany?

W praktyce, powyższe zmiany spowodują konieczność szerszego omówienia, w ramach procedury ustalania środowiskowych uwarunkowań w przypadku realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko albo obszar NATURA2000, kwestii tj.: bioróżnorodność, grzyby, inwentaryzacja przyrodnicza, kompensacja przyrodnicza, korytarze ekologiczne oraz monitorowanie oddziaływania.

Ciekawostka ? korytarze ekologiczne

Spośród wyżej wymienionych zagadnień największe zainteresowanie może wzbudzać kwestia związana z tematyką korytarzy ekologicznych, a zatem, w myśl definicji zawartej w ustawie o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015.1651 z dnia 2015.10.20 ze zm.) – obszarów, które pozwalają na migrację zwierząt, roślin albo grzybów. W myśl nowych przepisów, dane dotyczące korytarzy ekologicznych, które występują w obrębie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia należy umieścić już podczas procedury tzw. screeningu (a zatem w momencie podejmowania decyzji, czy dla przedsięwzięcia występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). Ta kwestia powinna także być brana pod uwagę podczas ustalania wariantu przedsięwzięcia najbardziej korzystnego dla środowiska.