Zgłoszenie wodnoprawne

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie wodnoprawne – kogo dotyczy, podstawa prawna, najnowsze wymagania prawne.

Co ustawa określa?

31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa dotycząca zmiany ustawy ? Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy ? Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji do ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01 ze zm.) wprowadzono instytucję tzw. zgłoszenia wodnoprawnego. Nadrzędnym celem zmiany przepisów w tym zakresie była symplifikacja postępowania administracyjnego w przypadku określonego rodzaju przedsięwzięć (zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz zgłoszenia wodnoprawnego).

Jakich przedsięwzięć dotyczy zmiana?

  Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięć tj.:

 • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej (jako sumarycznej długości wszystkich ramion),
 • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
 • przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami
 • nad wałami przeciwpowodziowymi,
 • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
 • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
 • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych,
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice
 • nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza
 • granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Jaki organ jest właściwy ze względu na moją sprawę?

Zgodnie z art. 123a ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia jest starosta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zamkniętym, wówczas zgłoszenie przyjmuje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Jaki zakres informacji ma się znaleźć w zgłoszeniu?

Zakres informacji, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu określony jest szczegółowo w ustawie Prawo wodne (art. 123a ust. 3 i 4). Zasadniczo treść zgłoszenia wodnoprawnego jest zbliżona do tej zawartej w operacie wodnoprawnym, jednak część wymagań została nieco uproszczona.

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. dotycząca zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nadrzędnym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest konieczność dostosowania polskiego prawa do prawodawstwa Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, do której zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r.).

Jakie zmiany?

W praktyce, powyższe zmiany spowodują konieczność szerszego omówienia, w ramach procedury ustalania środowiskowych uwarunkowań w przypadku realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko albo obszar NATURA2000, kwestii tj.: bioróżnorodność, grzyby, inwentaryzacja przyrodnicza, kompensacja przyrodnicza, korytarze ekologiczne oraz monitorowanie oddziaływania.

Ciekawostka ? korytarze ekologiczne

Spośród wyżej wymienionych zagadnień największe zainteresowanie może wzbudzać kwestia związana z tematyką korytarzy ekologicznych, a zatem, w myśl definicji zawartej w ustawie o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015.1651 z dnia 2015.10.20 ze zm.) – obszarów, które pozwalają na migrację zwierząt, roślin albo grzybów. W myśl nowych przepisów, dane dotyczące korytarzy ekologicznych, które występują w obrębie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia należy umieścić już podczas procedury tzw. screeningu (a zatem w momencie podejmowania decyzji, czy dla przedsięwzięcia występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). Ta kwestia powinna także być brana pod uwagę podczas ustalania wariantu przedsięwzięcia najbardziej korzystnego dla środowiska.