Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska

wpis w: Bez kategorii | 0

Na podstawie definicji ścieków przemysłowych zawartej w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wiadomo iż są to ścieki, które nie są ściekami bytowymi lub wodami opadowymi, a które powstają w powiązaniu z działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową bądź usługową prowadzoną przez zakład, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, które odprowadzane są poprzez urządzenia kanalizacyjne tego zakładu. A zatem, jeśli za pomocą jednego wylotu następuje odprowadzenie różnych rodzajów ścieków (np. ścieków technologicznych oraz bytowych), to wedle zapisów ustawy prawo wodne taka mieszanina stanowi ściek przemysłowy.

W nawiązaniu do powyższej definicji ścieków przemysłowych (zasadniczo wiążącej się z poszczególnymi sektorami działalności gospodarczej) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wyodrębniono następujące rodzaje ścieków:

  • ścieki przemysłowe,

  • ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne,

  • ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów, ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l,

  • wody z odwodnienia zakładów górniczych,

  • wody chłodnicze.

Rodzaje odbiornika oraz wymagania jakościowe dla wyżej wymienionych rodzajów ścieków wyszczególniono poniżej.

a) ścieki przemysłowe: odbiornikiem tych ścieków może być zarówno woda jak i ziemia. Jednak wprowadzanie ścieków przemysłowych (określonego w §13 rozporządzenia z 18 listopada 2014 r. typu m.in. ścieki pochodzące z uzdatniania wody bądź ścieki biologicznie rozkładalne) wymaga spełnienia warunków szczegółowo określonych w wyżej wzmiankowanym rozporządzeniu.

Ścieki przemysłowe, które stanowią mieszaninę różnego rodzaju ścieków mogą być wprowadzane do ziemi pod warunkiem zaistnienia wyjątkowych warunków lokalizacyjnych miejsc odprowadzania ścieków a także braku możliwości technicznej zaimplementowania innego rozwiązania. W tym przypadku również należy spełnić standardy jakościowe dla każdego z rodzajów ścieków, a ponadto miejsce odprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych winno być oddzielone warstwą gruntu o miąższości wynoszącej minimum 3 m od najwyżej położonego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Jeśli chodzi o wymogi jakościowe dla ścieków tego typu stosuje się ogólną zasadę wynikającą z § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 r., mówiącą iż ścieki wprowadzane do wód powinny cechować się niższymi niż określone w załączniku nr 4 dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla poszczególnych substancji szkodliwych dla środowiska wodnego. Dodatkowo, w tabeli I do załącznika nr 4 ustalono standardy jakościowe w odniesieniu do poszczególnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w zależności od rodzaju produkcji, dla nich określono różne wymagania jakościowe. Natomiast w tabeli II do załącznika nr 4 wyszczególniono wartości pozostałych zanieczyszczeń uzależnione od rodzaju przemysłu albo rodzaju ścieków. Ponadto, jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego są rozcieńczone innym rodzajem ścieków, wtedy najwyższe wartości tych substancji w ściekach winno się podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.

b) ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne: ścieki tego rodzaju mogą być odprowadzane zarówno do ziemi jak i do wód powierzchniowych. Odnośnie wymagań jakościowych ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne odprowadzane do wód powierzchniowych winny nie zawierać substancji zanieczyszczających w ilości, która przekracza najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w tabeli II do załącznika nr 4 do rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 r. Ścieki tego rodzaju mogą być wprowadzane do ziemi po spełnieniu warunków dotyczących dotrzymania standardów jakościowych (które określa załącznik nr 4 do wyżej wzmiankowanego rozporządzenia) oraz zasady zachowania minimum 3 m warstwy gruntu między miejscem wprowadzania ścieków bądź dnem urządzenia wodnego a najwyższym użytkowym poziomem wodonośnym wód podziemnych.

c) ścieki przemysłowe z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów: ścieki te mogą być odprowadzane do wód. Musi być jednak spełniony warunek mówiący o tym, że ścieki te nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przewyższających dopuszczalne wartości określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014r.

d) ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l i wody z odwodnienia zakładów górniczych: zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 r. Ścieki tego rodzaju można wprowadzać do wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych be ograniczeń oraz do do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, pod warunkiem iż sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów w wodach odbiornika (wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania) nie będzie wyższa niż 1 g/l. Ponadto w ściekach tego rodzaju nie powinny być przekraczane najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia. W odniesieniu do wód z odwodnienia zakładów górniczych dopuszczono również możliwość wprowadzania wód do ziemi, pod warunkiem że najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń (podane w załączniku nr 4 do rozporządzenia z 18 listopada 2014 r.) nie zostaną przekroczone oraz miejsce wprowadzania tych wód albo dno urządzenia wodnego będzie oddzielone od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych co najmniej 3 m warstwą gruntu.

e) wody chłodnicze: ich odbiornikiem może być woda i ziemia. Najważniejszym zanieczyszczeniem w przypadku wód tego typu jest podwyższona temperatura, punktowe odprowadzanie dużych ilości wód o wysokiej temperaturze mogłoby spowodować zaburzenie równowagi ekosystemu związanego ze środowiskiem wodnym. Stąd, przy wprowadzaniu wód chłodniczych do środowiska wodnego musi być spełniony warunek ? chwilowa temperatura wód tego typu nie może przekroczyć 35°C. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest odprowadzanie wód chłodniczych do wód morza terytorialnego.

Opracowano na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 z dnia 2014.12.16),

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z dnia 2015.04.01 ze zm.),

  • Artykuł autorstwa E. Piętkowskiej ?Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska?.