SRAWOZDAWCZOŚĆ – Ważne terminy – sprawozdania do GUS

wpis w: Bez kategorii | 0

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Sprawozdania wypełnia się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego po zalogowaniu się na stronę:

https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa

27 stycznia – złożenie sprawozdania OS-6 o wytworzonych odpadach

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/OS-6.pdf

Do składania sprawozdań OS-6 zobowiązane są jednostki wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych na własnych:

a) składowiskach odpadów,

b) w podziemnych składowiskach odpadów,

c) w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałdach, stawach osadowych).

Zakres i rodzaje odpadów, które należy wykazywać na sprawozdaniu, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz. 1923) i obejmuje grupy odpadów od 01 do 19 katalogu odpadów. Nie należy w nim wykazywać odpadów komunalnych (grupa 20 katalogu odpadów); sprawozdawczość z zakresu odpadów komunalnych realizowana jest na odrębnym formularzu sprawozdawczym GUS o symbolu M-09.

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

30 stycznia – złożenie sprawozdania OS-5 z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/OS-5.pdf

Kto podlega? Podmioty eksploatujące oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich, a także oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które dodatkowo oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie.

Każda oczyszczalnia (mechaniczna, biologiczna oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów) składa sprawozdanie na oddzielnym formularzu. O klasyfikacji oczyszczalni decyduje ostatni stopień oczyszczania. Dodatkowo powinny złożyć sprawozdanie oczyszczalnie przemysłowe (zakładowe), jeśli oczyszczają one ścieki komunalne.

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

30 stycznia – złożenie sprawozdania OS-4 o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/OS-4.pdf

Kto podlega? Sprawozdanie składają osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni obiektu 20 ha i więcej oraz stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej.

UWAGA! Gospodarstwa rybackie, niezależnie od sektora własnościowego, regionalne dyrekcje lasów państwowych oraz inne jednostki posiadające ww. obiekty sprawozdawcze położone na terenie kilku województw sporządzają sprawozdania odrębnie dla każdego województwa, na terenie którego położone są obiekty nawadniane.

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

30 stycznia – złożenie sprawozdania OS-3 o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/OS-3.pdf

Kto podlega? Obowiązek statystyczny do sporządzania sprawozdania nakłada się na jednostki, które pobrały z ujęć własnych rocznie 5 000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub odprowadziły rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków z wyjątkiem:

? przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych lub innych podmiotów powołanych przez organy administracji samorządowej i rządowej, których rodzaj działalności obejmuje prowadzenie wodociągów i kanalizacji w gospodarce komunalnej,

? jednostek organizacyjnych zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do kanalizacji,

? gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie dla potrzeb produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej).

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

2 lutego – złożenie sprawozdania M-06 o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/M-06.pdf

Kto podlega? Obowiązek statystyczny do sporządzenia sprawozdania nakłada się na jednostki, które: mają w zarządzie bądź administracji sieć wodociągową lub kanalizacyjną i mają własne ujęcie wody, nie mają własnego ujęcia wody, a rozprowadzają siecią (będącą w zarządzie bądź administracji) wodę zakupioną, zajmują się wywozem nieczystości ciekłych. Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

22 lutego – złożenie sprawozdania M-09 o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/M-09.pdf

Kto podlega? Do składania sprawozdań na formularzu M-09 zobowiązane są podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarką odpadami ? w tym zbieraniem (odbieraniem), przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz odzyskiem surowców, a także zajmujące się oczyszczaniem ulic i placów.

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

27 lutego – złożenie sprawozdania G-06 o odpadach nadających się do recyklingu

Link: http://form.stat.gov.pl/formularze/2016/passive/G-06.pdf

Kto podlega? Formularz wypełniają jednostki, które wykazują obrót odpadami nadającymi się do recyklingu. Odpady nadające się do recyklingu są to użyteczne materiały odpadowe powstające w procesach produkcyjnych (odpady poprodukcyjne), wyroby zużyte (odpady poużytkowe) oraz wstępnie wysortowane (wysegregowane) frakcje odpadów komunalnych (bez ich przetworzenia) nieprzydatne do bezpośredniego wykorzystania w przetwórstwie przemysłowym.

Podstawa prawna:

– art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016