Zgłoszenie instalacji spawalniczej

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie stanowiska spawalniczego

Na podstawie obowiązujących przepisów, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Co zawiera dokumentacja do zgłoszenia instalacji?

Zawartość zgłoszenia, określa artykuł 152 wyżej wzmiankowanej ustawy.

W dokumentacji, na podstawie której zgłasza się instalację, należy przede wszystkim ustalić najważniejsze parametry określające skalę instalacji, a więc zużycie drutu z uwzględnieniem jego średnicy, stosowanego gazu osłonowego oraz natężenia prądu ładowania, zużycie elektrod z uwzględnieniem ich średnicy, przeznaczenia oraz czas pracy stanowiska. Wielkość emisji zanieczyszczeń może zostać określona np. na podstawie publikacji Instytutu Spawalnictwa z Gliwic – ?Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania metali? oraz programu komputerowego Eko-spawanie. Po uwzględnieniu warunków meteorologicznych oraz warunków topograficznych obszaru, gdzie znajduje się instalacja, należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Kiedy możemy przyjąć, że zgłoszenie instalacji zostało przyjęte?

Zgodnie z art. 152 ust. 4 p.o.ś., do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. „Przyjęcie zgłoszenia” najczęściej to termin zarejestrowania wniosku w urzędzie plus 30 dni.

W praktyce można się jednak spotkać z pismami organów ochrony środowiska właściwych do przyjęcia zgłoszenia, w których stwierdza się, że zgłoszenie instalacji zostało przyjęte. Wtedy za datę „przyjęcia zgłoszenia” można uznać datę pisma lub datę wskazaną w tym piśmie.