Opłaty za korzystanie ze środowiska – Opłaty za usługi wodne – rewolucja w 2018 roku

wpis w: Bez kategorii | 0

Głównym czynnikiem uchwalenia najnowszej ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne jest konieczność pełnego dostosowania krajowych przepisów dotyczących gospodarki wodnej do wymagań dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki. Głównym założeniem Prawa wodnego jest obowiązek gospodarowania wodami z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a także z uwzględnieniem ich ilości i jakości. To właśnie treść dyrektywy wodnej oraz wymogi programów operacyjnych Unii Europejskiej wymusiły wprowadzenie przepisów dotyczących tzw. usług wodnych, które zrewolucjonizowały opłaty za korzystanie ze środowiska w Polsce.

Opłatę za usługi wodne będą musiały ponosić m.in. podmioty korzystające z usług wodnych, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (łącznie ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej), będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia retencji.

Przepis art. 35 Prawa wodnego zawiera katalog usług wodnych. Art. 268 ust. 1 oraz 269 ust. 1 ustawy Prawo wodne typuje usługi wodne, za które należy naliczyć i wnieść opłaty. Są to:

 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. odprowadzanie do wód:
  1. wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  2. wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 4. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 5. wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 6. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 7. wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Wysokość opłat za usługi wodne

Wysokość opłat za usługi wodne zależy odpowiednio od:

 • ilości pobranej wody,
 • rodzaju pobranej wody – czy woda powierzchniowa czy woda podziemna,
 • przeznaczenia wody,
 • średniego niskiego przepływu wody z wielolecia (SNQ) – co najmniej 20 lat hydrologicznych,
 • dostępnych zasobów wód podziemnych.

Opłata stała i zmienna

Opłata za usługi wodne polegające na poborze wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych.

Nie zawsze opłata stała i zmienna występują jednocześnie. Na przykład opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb. Opłatę za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast ponosi się wyłącznie w formie opłaty stałej.

Wysokość opłaty stałej za:

 1. pobór wód podziemnych,
 2. pobór wód powierzchniowych,
 3. odprowadzanie do wód:
  1. wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  2. wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 4. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

– ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.