Rejestr BDO

wpis w: Bez kategorii | 0

REJESTR-BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania Urzędom Marszałkowskim oraz odpowiedzi na nie (posiłkowaliśmy się stroną internetową Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz Ministerstwa Środowiska):

Co to jest Rejestr BDO?

Rejestr jest to narzędzie informatyczne, które będzie zbierało informacje o podmiotach, wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale także przedsiębiorcom.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru, przedsiębiorca transportujący odpady nie będzie już zobowiązany do zdobywania zezwolenia na transport odpadów.

Na jakie konto należy wnieść opłatę rejestrową i roczną do rejestru BDO?

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o odpadach). Czyli np. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie to:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Nr konta 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054

Tytuł przelewu powinien zawierać numer regon oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa bądź opłata roczna).

Jaka jest wysokość stawki opłaty rejestrowej i rocznej?

Wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz rocznej dla:

 • mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł;
 • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł.

UWAGA. W którym została uiszczona opłata rejestrowa nie wnosi się opłaty rocznej.

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO na wniosek?

Wpisowi na wniosek podlegają:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650):
  1. wprowadzający na terytorium kraju produkty,
  2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacje odzysku,
  4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578):
  1. wprowadzający pojazdy,
  2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzący stacje demontażu,
  4. prowadzący strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  2. zbierający zużyty sprzęt,
  3. prowadzący zakład przetwarzania,
  4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650):
  1. wprowadzający baterie lub akumulatory,
  2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmioty pośredniczące;
 5. z zakresu ustawy o odpadach:
  1. posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach,
  2. transportujący odpady,
  3. sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650) – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  1. będący organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. c) eksportujący:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  4. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzający opakowania,
  6. wprowadzający produkty w opakowaniach.

Są to podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

Gdzie znajduje się wniosek o nadanie nr rejestrowego do rejestru BDO?

Wniosek o nadanie nr rejestrowego w Rejestrze, który prowadzony jest przez marszałków województw dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania.

Kto podlega wpisowi do rejestru BDO z urzędu?

Wpisowi do rejestru BDO z urzędu podlega:

 • posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650)

Są to podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).

Kto podlega opłacie rejestrowej do rejestru BDO?

Opłacie rejestrowej, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, podlegają:

 1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzający pojazdy,
 4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Kto jest zwolniony z uiszczenia opłaty rejestrowej?

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o odpadach, opłaty rejestrowej nie wnosi przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), pod warunkiem, że składając wniosek o wpis do rejestru złoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

W jakim terminie i z jakiego tytułu uiszcza się opłatę roczną?

Opłatę roczną należy uiścić w terminie do końca lutego każdego roku za utrzymanie wpisu w danym roku.

 

W jakim terminie podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO są obowiązane do złożenia tego wniosku?

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, a zatem do 24 lipca 2018 r..

 

Czy podmiot, który prowadzi działalność w więcej niż jednym zakresie jest zobowiązany do składania więcej niż jednego wniosku o wpis do rejestru?

Nie, podmiot, który prowadzi działalność w więcej niż jednym zakresie zobligowany jest do złożenia jednego wniosku o wpis do rejestru.

 

Czy podmioty, które posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska są zobowiązane do złożenia w tym zakresie wniosku do marszałka województwa o nadanie nr rejestrowego?

Nie, podmioty, które posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (a zatem do 24 lipca 2018 r.). Dokonując wpisu marszałek województwa nadaje nowy numer rejestrowy.

 

Jak długo podmioty mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych?

Podmioty mogą używać numeru rejestrowego nadanego na postawie przepisów dotychczasowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego.