Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) – Czy organ może odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli karta informacyjna przedsięwzięcia nie przewiduje wycinki?

W przypadku pomyłki osoby wykonującej kartę informacyjną przedsięwzięcia i podanie wprost informacji o braku konieczności wycinki drzew na terenie Natura2000 w związku z inwestycją, nie wystarczy późniejsze wyjaśnienie inwestora przyczyn rozbieżności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia z faktycznym planem zagospodarowania terenu. Postanowienia decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) są wiążące w stosunku do organu wydającego zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Jeżeli wydana decyzja środowiskowa nie przewiduje wycinki drzew i wynika to wprost z jej zapisów (widnieje zapis o braku konieczności wycinki), to organ nie może wydać zezwolenia na usunięcie drzew dopóki nie zostanie ona zmieniona.

Jeśli w decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) nie byłoby w ogóle postanowień dotyczących usuwania drzew, tzn. nie byłoby zapisu o braku konieczności usuwania drzew (a więc ten problem byłby całkowicie pominięty), to organ mógłby rozważyć wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Jeśli postępowanie byłoby na etapie, kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie została jeszcze wydana, a postępowanie byłoby w toku, to wprowadzenie zmian do karty informacyjnej przedsięwzięcia związanych z wycinką drzew powodowałaby konieczność umorzenia całego postępowania i rozpoczęcia go na nowo. Brak bowiem możliwości prawnej modyfikacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie postępowania.

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) dla źródeł istniejących – Czy dla istniejącego zakładu można na wniosek inwestora wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się wyłącznie dla planowanych przedsięwzięć, a nie istniejących. Jako planowane przedsięwzięcie można również rozumieć rozbudowę, przebudowę lub wymianę elementów składowych instalacji składających się na istniejący zakład produkcyjny lub inne istniejące przedsięwzięcie.

Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wyraźnie określa, iż decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się wyłącznie dla planowanych przedsięwzięć.

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) jest także wymagana przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) – Co „grozi” inwestorowi za realizację inwestycji bez wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja środowiskowa jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Oznacza to, iż jeśli nie uzyskamy zawczasu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Niespełnienie tego wymogu formalnego spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Podobnie jest z innymi dokumentami – np. decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniem wodnoprawnym na regulację wód, pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń, decyzją o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i innych.

Nawet jeżeli decyzja (jedna z wymienionych powyżej) zostałaby wydana pomimo wcześniejszego braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zachodzą przesłanki unieważnienia takiej, nawet prawomocnej, decyzji. Można bowiem uznać, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Jeżeli unieważnioną z tego powodu decyzją będzie pozwolenie na budowę, wybudowany obiekt stanie się samowolą budowlaną.