Decydując się na prowadzenie małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa, należy liczyć się nie tylko z rozwojem firmy, ale także z wypełnianiem obowiązków ciążących w poszczególnych ustawach prawnych. Przeprowadzany przez nas audyt środowiskowy, ma na celu weryfikację poprawności Państwa działalności gospodarczej pod względem przestrzegania norm prawnych związanych z ochroną środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – to tylko niektóre z rozporządzeń, które obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze. Jesteśmy po to, by Państwa przedsiębiorstwo działało i rozwijało się zgodnie z przepisami prawnymi chroniącymi przyrodę.

Co obejmuje audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy dotyczy sprawdzenia funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa pod względem przestrzegania przepisów prawnych, ściśle związanych z ochroną środowiska. Szczegółowy zakres audytu pod względem profilu działalności firmy oraz specyfiki branży obejmuje między innymi badania nad hałasem, emisjami do powietrza, a także gospodarką odpadami.

Przeprowadzając precyzyjny audyt środowiskowy, sprawdzamy prawidłowość funkcjonowania firmy pod względem zachowania ochrony środowiska. Ponadto dokładamy wszelkich starań, by przyjrzeć się wszelkim możliwościom oraz mało wydajnym technologiom. Wyniki audytu dostarczą cennych informacji na temat wdrożenia modernizacji, zwiększającej efektywność działania firmy oraz zmniejszenie dotychczasowych kosztów, związanych z przestrzeganiem wszystkich przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Dla kogo przeznaczony jest audyt środowiskowy?

 • dla przedsiębiorstw, w których wdrożony został system ISO 14001, ISO 9001 lub system zintegrowany i które chcą sprawdzić stan przestrzegania przepisów zawartych w normach oraz prawach krajowych i europejskich

 • dla firm, które potrzebują profesjonalnej weryfikacji poprawnego wykonywania obowiązków z zakresu ochrony środowiska

 • dla przedsiębiorstw, które planują zlecić outsourcing związany z ochroną środowiska

 • dla firm chcących zweryfikować prawidłowość działania swoich podwykonawców, dostawców oraz firm współpracujących w zakresie stosowania przepisów, dotyczących ochrony środowiska

 • dla przedsiębiorstw, które planują przekształcenia własnościowe, celem uzyskania oceny wartości firmy w ujęciu środowiskowym

Jakie są korzyści audytu środowiskowego?

 • profesjonalna ocena funkcjonowania firmy w zakresie ochrony środowiska, pozwalająca na uniknięcie kar, mandatów, płacenia odsetek a nawet wstrzymania działalności instalacji w przedsiębiorstwie

 • możliwość zaplanowania i wprowadzenia odpowiednich działań, służących do prawidłowego zarządzania środowiskiem w firmie

 • realizacja w firmie polityki przyjaznej środowisku

 • profesjonalna opieka specjalisty nad środowiskowymi aspektami, dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa

Ogólne wymagania prawne audytu środowiskowego

Audyt środowiskowy pozwala zidentyfikować i przeanalizować aspekty środowiskowe, które regulują różne przepisy prawne. Ma on zastosowanie w zakresie:

 • ogólnych wymaganiach prawnych – audyt stanowi niezbędną analizę, wymaganą do przedłożenia przy uzyskiwaniu pozwoleń, dokonywaniu różnego rodzaju zgłoszeń czy uzyskiwaniu dokumentów związanych z ochroną środowiska

 • gospodarki odpadami – audyt środowiskowy pozwala przeanalizować funkcjonowanie gospodarki odpadami, weryfikuje stan i poprawność wymaganych pozwoleń, określa warunki miejsc magazynowania odpadów oraz ich dalszego przetwarzania

 • gospodarki wodno-ściekowej – wykonanie audytu środowiskowego pozwala na dokładną analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wymogów prawnych jej dotyczącej, zawiera ocenę jakości ścieków a także obejmuje weryfikację posiadanych pozwoleń, decyzji czy umów

 • emisji do powietrza – w audycie środowiskowym zawarte jest rozpoznanie i ocena wywiązania się ze wszystkich obowiązków przedsiębiorstwa, dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza, wynikających z obowiązujących przepisów prawa

 • oddziaływania akustycznego – audyt środowiskowy pozwala zweryfikować źródła hałasu i pomaga określić stan spełnienia wymogów ustawowych

 • substancji niebezpiecznych – przeprowadzony audyt środowiskowy określa, w jaki sposób przedsiębiorstwo funkcjonuje pod względem produkcji i transportu substancji chemicznych oraz pozwala na zaplanowanie zrównoważonej polityki przedsiębiorstwa w tym aspekcie