Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – jest to krótki dokument zawierający zarys podstawowych danych o planowanym do realizacji przedsięwzięciu, który przedkłada się do organu w przypadku chęci realizacji inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, aby organ stwierdził bądź zanegował konieczność obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna zawiera dane o:

 • rodzaju, skali i lokalizacji przedsięwzięcia – istotne, aby karta informacyjna zawierała odniesienie do zapisów prawa lokalnego, a więc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • powierzchni zajmowanej nieruchomości (utwardzonej, zabudowy, biologicznie czynnej) – w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kluczowe znaczenie ma również informacja o dotychczasowym sposobie wykorzystywania terenu inwestycji i występującej na terenie roślinności,

 • rodzaju technologii, jaka ma być zastosowana np. w budowanym zakładzie przemysłowym – karta informacyjna powinna zawierać opis technologii dla wszystkich etapów budowy,

 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia – ważne, aby opis wariantów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pojawił się jeszcze przed uzyskaniem decyzji oraz dokonaniem oceny oddziaływania na środowisko,

 • ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, jakie planowane są do wykorzystywania w ramach eksploatacji inwestycji – takie zestawienie w karcie informacyjnej powinno być wyrażone w danych liczbowych,

 • rozwiązaniach, które mają za zadanie ochronę środowiska – istotne, aby karta informacyjna przedsięwzięcia uwzględniała gotowe sposoby zabezpieczenia środowiska przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem przedsięwzięcia,

 • substancjach i energii, jakie najprawdopodobniej będą wprowadzane do środowiska – przy szacowaniu ich ilości i rodzaju, w karcie informacyjnej należy uwzględnić stosowanie wyżej przywoływanych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska,

 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 • rezerwatach, parkach krajobrazowych czy parkach narodowych i innych obszarach podlegających ochronie, które według sporządzającego kartę informacyjną znajdują się w obrębie znaczącego oddziaływania inwestycji.

Dane potrzebne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia wymaga uwzględnienia konkretnych danych w swojej zawartości. Należą do nich m.in.:

 • zatwierdzona przez właściwy urząd mapa zasadnicza (najczęściej w skali 1:1 000) przedstawiająca miejsce inwestycji, zagospodarowanie terenu oraz zaznaczony obszar działek sąsiednich,

 • aktualny wypis i fragment planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar przedsięwzięcia,

 • wypis z rejestru gruntów obejmujący teren inwestycji oraz działki sąsiednie,

 • wyszczególnienie powierzchni planowanych na terenie inwestycji, w tym powierzchnia dachów, dróg, parkingów, terenów zieleni czy zbiorników wodnych,

 • opis obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego terenu przedsięwzięcia,

 • wykaz prac podejmowanych przy realizacji przedsięwzięcia,

 • oszacowanie rocznego zużycia materiałów,

 • oszacowanie rocznego zużycia mediów (wody, gazu, energii elektrycznej) oraz kopie zawartych z dostawcami umów,

 • opis procesu technologicznego,

 • zestawienie maszyn oraz urządzeń, które będą niezbędne przy realizacji przedsięwzięcia,

 • projekt zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,

Jakie emisje należy uwzględnić w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

W karcie informacyjnej należy uwzględnić:

 • emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: emisję z procesów technologicznych, emisję ze spalania paliwa w kotłowni, w agregacie prądotwórczym, emisję z ruchu pojazdów (zarówno osobowych, dostawczych jak i ciężarowych),

W karcie informacyjnej najważniejsze jest uwzględnienie emisji (zwłaszcza zorganizowanej) wynikającej z procesów technologicznych. Mogą to być emisje z magazynowania surowców – tak jak w silosach w węźle betoniarskim lub w zbiornikach na stacji paliw, obróbki materiałów, jak np. w szlifierni, czy stolarni, jak i wielu innych procesów.

 • emisję hałasu do środowiska – uwzględniając głównie maszyny produkcyjne, ale również źródła instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ruch pojazdów (zarówno osobowych, dostawczych i ciężarowych),
 • emisję w postaci ładunków zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych w wyniku prowadzenia procesu produkcyjnego,

Najważniejsze jest uwzględnienie czy w wyniku eksploatacji inwestycji powstawać będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 • emisję w postaci odpadów wytwarzanych w wyniku działalności produkcyjnej zakładu.

Nie powinno się uwzględniać źródeł powstawania emisji niejako „na siłę”. Nie ma potrzeby przyjmowania zbyt dużego uszczegóławiania emisji poprzez np. pył podrywany z posadzek hal w trakcie ruchu pojazdów, uwalnianie substancji wykorzystywanych w urządzeniach chłodniczych.

Czy jeśli obligatoryjnie muszę złożyć raport o oddziaływaniu na środowisko, to czy również muszę złożyć kartę informacyjną?

Karta informacyjna może być złożona nawet dla inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (raport o oddziaływaniu na środowisko jest dla nich obligatoryjny). Wtedy można złożyć kartę informacyjną z prośbą do organu o ustalenie zakresu raportu. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ takie postępowanie może być obligatoryjne, gdy przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny.

W ilu egzemplarzach składam kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Karta informacyjna wraz z kopią np. na płycie cd jako elektronicznym nośniku danych, powinna zostać przekazana do urzędu w trzech osobnych opracowaniach – jest to związane z uzgodnieniami między gminą, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Inspekcją Sanitarną właściwą dla sprawy.

UWAGA!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Gwarantujemy wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do 1 tygodnia od momentu uzyskania danych.