Operat wodnoprawny jest kluczowym dokumentem składającym się z części opisowej oraz graficznej, dzięki któremu przyznawane jest pozwolenie wodnoprawne. Przygotujemy dla Państwa specjalistyczne zestawienie w oparciu o badania, wykonane pomiary, a także opracowania hydrologiczne. Kompleksowa współpraca gwarantuje przygotowanie precyzyjnego dokumentu otwierające drogę do działań w gospodarce wodno-ściekowej.

Na podstawie sporządzonego przez nas operatu wodnoprawnego, wraz z naciskiem na konkretne badania oraz opisy, można uzyskać między innymi pozwolenie wodnoprawne na pobór wody, lub pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Wszystkie pozwolenia woldnoprawne są regulowane ustawą o prawie wodnym. W związku z tym, nie wywiązanie się z obowiązku posiadania poszczególnych dokumentów grozi konsekwencjami nakładanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Część opisowa operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny posiada rozbudowaną część opisową, w której należy zawrzeć:

 • podstawę prawną opracowania,

 • dane zakładu (w tym wskazanie siedziby i adresu) ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,

 • opis stanu formalno-prawnego omawianego obiektu,

 • sposób i cel zamierzonego korzystania z wód,

 • cel oraz rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,

 • rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych,

 • rodzaj oraz zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

 • określenie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,

 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

 • charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym,

 • określenie specyfikacji urządzeń oraz instalacji służących do gromadzenia, oczyszczania iodprowadzania ścieków, bądź wód opadowych lub roztopowych,

 • odniesienie do ustaleń wynikających z m.in.: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, czy planu przeciwdziałania skutkom suszy,

 • bilans ilościowy i jakościowy ścieków, bądź wód opadowych lub roztopowych,

 • obliczenie ilości pobieranych wód podziemnych lub powierzchniowych,

 • określenie specyfikacji urządzeń służących do odprowadzania ścieków,

 • współrzędne geodezyjne określające lokalizację urządzeń wodnych,

 • charakterystykę jakości wody w miejscu planowanego wprowadzenia ścieków lub wód opadowych lub roztopowych,

 • określenie sposobu zagospodarowania osadów ściekowych,

 • sposób pomiaru ilości odprowadzanych ścieków lub wód opadowych lub roztopowych,

 • określenie wpływu planowanej gospodarki wodnej przedsiębiorstwa na wody powierzchniowe i podziemne,a w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych, które zostały dla nich określone,

 • wyszczególnienie form ochrony przyrody znajdujących się w obrębie zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

Część graficzna operatu wodnoprawnego

Część graficzna operatu wodnoprawnego zawiera m.in.:

 • schemat technologiczny lub funkcjonalny urządzeń wodnych,

 • odpowiedni fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej wraz z zaznaczeniem urządzeń wodnych i zasięgiem zamierzonego korzystania z wód lub urządzeń wodnych planowanych do wykonania, ich powierzchnię oraz oznaczenie nieruchomości,

 • przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych lub koryt wód płynących w zasięgu ich oddziaływania,

 • lokalizację urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Naszym zadaniem jest pozbycie małych, średnich i dużych firm, ciężaru, jakim są specjalistyczne dokumentacje oraz pozwolenia. Przygotujemy operat wodnoprawny, a koszt usługi zostanie wyliczony na podstawie specyfiki i zakresu przeprowadzonych badań oraz sporządzonych opisów. Dzięki powierzeniu nam prac związanych z realizacją operatu wodnoprawnego, mogą Państwo spokojnie skupić się na najważniejszych sprawach swojej firmy.

Operat wodnoprawny dla myjni samochodowej

Operaty wodnoprawne są potrzebne nie tylko dużym zakładom produkcyjnym, ale np. prowadzącym myjnie samochodowe. Operat taki opracowywany jest ze względu na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Operat wodnoprawny wykonywany dla takich podmiotów zawiera:

 • Opis procesów będących źródłem ścieków przemysłowych,

 • Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,

 • Opis urządzeń do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,

 • Określenie ilości, stanu i składu ścieków,

 • Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Warto zwrócić uwagę, iż substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przedstawiane w operacie wodnoprawnym, to m.in.: azot amonowy, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, chrom, cynk, miedź, nikiel oraz ołów. Mogą one pochodzić nie tylko z preparatów używanych w myjni samochodowej, ale również z samej eksploatacji mytego samochodu. Metale ciężkie występujące w śladowych ilościach w ściekach wytwarzane są na skutek ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych, ze ścierania się okładzin hamulcowych i zużywania się ruchomych części silnika oraz ze spalin samochodowych. Pył z metalami ciężkimi następnie osadza się m.in. na pojazdach, które potem trafiają na myjnie. Węglowodory ropopochodne powstają natomiast z uwagi na płyny, które mogą wyciekać z aut (paliwo, smary, oleje itp.).

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych jest konieczny w przypadku poboru wody podziemnej w ilości przekraczającej 5m3/dobę.

Operat wodnoprawny wykonywany dla takich podmiotów zawiera informacje tj.:

 • Warunki geologiczne i hydrogeologiczne, które określa się z wykorzystaniem informacji pochodzących z dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia,

 • Charakterystyka ujęcia wody,

 • Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody,

 • Bilans potrzeb wodnych,

 • Wpływ gospodarki wodnej Zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

 • Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wody na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego wraz z określeniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,

 • Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Warto podkreślić, iż w części graficznej operatu wodnoprawnego znajdują się załączniki tj.:

 • Mapa lokalizacyjna,

 • Schemat obudowy studni ujęciowej,

 • Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody,

 • Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, naniesiony na mapę zasadniczą w postaci rastrowo-wektorowej,

 • Rozmieszczenie ujęć wody w pobliżu omawianej instalacji,

 • Karta otworu wiertniczego omawianego ujęcia.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do wód lub do ziemi

Najbardziej skomplikowanym rodzajem operatu wodnoprawanego jest operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub ścieków do wód lub do ziemi. Wykonanie takiego operatu wodnoprawnego wymaga specjalistycznej wiedzy hydrologicznej, która pomoże określić nie tylko ilość i jakość odprowadzanych ścieków, ale określić charakterystykę odbiornika ścieków, wyliczyć przepływy charakterystyczne i odpowiadające im napełnienia, ocenić przepustowość odbiornika ścieków oraz określić wpływ jakościowy i ilościowy gospodarki wodnej zakładu na środowisko w tym wody powierzchniowe, podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.