Kto podlega obowiązkowi dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą wnosić:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
 • urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje – czyli jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu jest prowadzący instalację.

W razie składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Za co należy naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska?

Art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska określa za co należy naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Są to:

Do wejścia w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r opłaty za korzystanie ze środowiska wnosiło się jeszcze za:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – obecnie uchylony;
 • pobór wód – obecnie uchylony;

Obecnie regulują to opłaty za usługi wodne.

Kiedy (w jakim terminie) należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Co to są i jak wyglądają wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska?

W terminie wniesienia opłaty należy przedstawić marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Reguluje tę kwestię rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Odsetki za wnoszenie opłat po ustawowym terminie

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).

Każdy podmiot prowadzący instalację ma obowiązek obliczenia opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Prawidłowo obliczona opłata musi spełniać łącznie dwa warunki:

 • wielkość emisji obliczona we właściwy sposób – a zatem biorąc pod uwagę wszelkie rodzaje substancji, które są uwalniane do powietrza w wyniku funkcjonowania instalacji oraz uwzględniając wszystkie źródła powodujące emisję, które są wykorzystywane przez prowadzącego daną instalację. W obliczeniach należy również brać pod uwagę możliwie najdokładniejszą i najbardziej wiarygodną z dostępnych metod obliczeniowych – pierwszeństwo mają tu dane uzyskane z systemu ciągłych pomiarów, następnie wskaźniki oparte na np. wynikach okresowych pomiarów z instalacji, w ostateczności mogą to być wskaźniki przyjęte na podstawie danych literaturowych.
 • odpowiednio przyjęte stawki opłat – przy wyborze stawek opłat należy się kierować przede wszystkim ich zróżnicowaniem. Np. jeśli w emitowanym do powietrza pyle zawarte są związki metali, należy odzwierciedlić ten fakt – obliczyć opłatę posiłkując się wielkością emisji konkretnych związków metali lub ich grup (oraz odpowiednich dla nich stawek), natomiast opłatę za pozostałą masę pyłu rozliczyć uwzględniając stawkę dla pyłu. Dodatkowo, należy mieć na względzie znajomość składu analizowanej substancji – w sytuacji, w której znane są składniki danego preparatu, wykonujący obliczenia winien wyznaczyć wysokość opłaty w odniesieniu do każdej z nich (uwzględniając odpowiednie stawki opłat).

Przy określaniu ilości oraz rodzaju substancji, które emitowane są do powietrza w wyniku prowadzonej przez podmiot działalności należy również uwzględniać m.in.:

 • emisję niezorganizowaną,
 • bilans masowy wykonany dla danego procesu,
 • dane dotyczące zużycia surowców w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym,
 • różne warianty pracy instalacji (w tym również odbiegające od normalnych np. awaria),
 • porównywalność danych przedstawianych w opracowaniach stanowiących podstawę do naliczania opłat z informacjami przekazywanymi w sprawozdaniach do np. Głównego Urzędu Statystycznego czy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami,
 • znajomość rodzaju substancji uwalnianych w wyniku danego procesu (na podstawie np. prac naukowych lub artkułów w czasopismach branżowych).

W trakcie wykonywania obliczeń należy również weryfikować fakt posiadania przez prowadzącego instalację wszelkich niezbędnych pozwoleń, a także spełniania przez podmiot warunków określonych w poszczególnych decyzjach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska.

UWAGA!

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowisk, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji.