Na pewno nie raz zastanawiali się Państwo czy prowadzona przez Nich instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy wystarczające będzie zgłoszenie instalacji odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Jaka instalacja wymaga, by uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Poza kilkoma przykładami (np. oczyszczalnia ścieków) praktycznie każda, w której spełnione są następujące warunki:

zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji mechanicznej (wentylatory, centrale wentylacyjne) lub za pośrednictwem przeznaczonych do tego środków technicznych (np. zawory odpowietrzające z silosów), jakakolwiek emitowana substancja objęta jest poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu atmosferycznym,
nie jest w niej prowadzona działalność wymieniona w załączniku do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Co zawiera wniosek, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Reguluje to szczegółowo art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zawiera informacje podstawowe tj.: oznaczenie prowadzącego instalację, adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji, opis stosowanej technologii, ale również informacje specjalistyczne. Są to m.in.: określenie aerodynamicznej szorstkości terenu, określenie warunków meteorologicznych oraz przede wszystkim obliczenia stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem odpowiednich metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników – może to wykonać jedynie specjalista posiadający wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

UWAGA!
Przedsiębiorca, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunku, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Przedsiębiorca korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza ponosi opłatę podwyższoną o 500% z tytułu korzystania ze środowiska.