Kiedy należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się dla instalacji, w wyniku eksploatacji której wytwarzane są odpady w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Pozwolenie to może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane, w przypadku, w którym w wyniku eksploatacji instalacji powstaje mniej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub poniżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Ponadto, warto zauważyć, że wyżej wzmiankowane ilości odpadów dotyczą tylko tych odpadów, które powstają w konsekwencji eksploatacji instalacji. A zatem, jeśli odpady (nawet w ilości większej niż 1 Mg w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych oraz 5000 w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne) powstają poza instalacją – pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane.

Analogicznie – w sytuacji, w której część odpadów wytwarzanych na terenie zakładu jest związana z funkcjonowaniem instalacji, a część powstaje bez związku z jej eksploatacją, podczas obliczania masy odpadów, nie bierze się pod uwagę odpadów powstających poza instalacją (pomimo, iż ich miejsce powstawania jest tożsame z miejscem powstawania odpadów powiązanych z działaniem instalacji).

Należy jednak podkreślić, iż w odniesieniu do odpadów niepochodzących z instalacji, podmiot musi prowadzić ich ewidencję, a także składać, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach.

Wymagane dokumenty

Poza wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia powinien dołączyć:

  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • streszczenie przedkładanego do urzędu wniosku, które pozbawione jest określeń specjalistycznych,
  • kserokopię dokumentu, który potwierdza, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym np. aktualny KRS albo aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności (gdy podmiot nie jest osobą fizyczną).

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo zawierać następujące informacje:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Decyzja łączna

Obowiązujące przepisy pozwalają na uzyskanie przez prowadzącego instalację łącznej decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy poza wytwarzaniem odpadów również je zbierają i/lub przetwarzają. Wówczas, prowadzący taką działalność, posiadający pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ma możliwość zwolnienia z uzyskiwania odrębnych decyzji na każdą z wyżej wymienionych czynności. Warunkiem otrzymania decyzji na wytwarzanie odpadów będącej jednocześnie zezwoleniem na zbieranie odpadów i/lub zezwoleniem na przetworzenie odpadów (tzw. decyzji łącznej) jest zamieszczenie we wniosku o wydanie pozwolenia na pozwolenia na wytwarzanie odpadów informacji wymaganych w przypadku wniosku o, odpowiednio, zezwolenie na zbieranie odpadów i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Ponadto, w przypadku uzyskiwania decyzji łącznej w zakresie gospodarki odpadami, w niektórych przypadkach konieczne jest również dołączenie do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UWAGA!
Jeżeli posiadacz odpadów wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków lub wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.