Pozwolenie zintegrowane jest najważniejszą decyzją, jaką może uzyskać prowadzący instalację, która oddziałuje na środowisko. Na pewno nie raz zastanawiali się Państwo czy prowadzona przez Nich instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Poniższe informacje zostały przedstawione tutaj specjalnie po to, aby odpowiedzieć na najczęstsze pytania, z jakimi stykamy się podczas kontaktów zawodowych z właścicielami zakładów produkcyjnych.

Kto musi uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Jaka instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego? Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać dla instalacji, jeśli występuje prawodpodobieństwo jej ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko jako logicznie pojmowaną całość, ale również jako oddziaływanie na wybrane jego elementy. O tym, czy takie oddziaływanie występuje, decyduje rodzaj danej instalacji (wykonywanych w niej procesów) lub jej skala (wyrażona np. przez wielkość produkcji). Reguluje to szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. powstałe jako akt wykonawczy do art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane wydaje starosta, z zastrzeżeniem właściwości marszałka w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zostały one wymienione w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z XI 2010 r.

Co to jest opłata rejestracyjna?

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie zintegrowane jest wniesienie opłaty rejestracyjnej – wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Opłata jest obliczana według specjalnego wzoru uwzględniającego wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji oraz wielkości parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji (maksymalną teoretyczną i progową).

Ile należy czekać na uzyskanie pozwolenia?

W sytuacji, gdy pozwolenie zintegrowane jest wydawane dla danej instalacji po raz pierwszy, należy się spodziewać, że wydanie decyzji będzie miało miejsce po upływie około pół roku od chwili złożenia wniosku.

W każdym innym przypadku (np. zmiany pozwolenia zintegrowanego), decyzja powinna być wydana po ok. miesiącu od daty złożenia wniosku w urzędzie. W sytuacji, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin wydania pozwolenia jest przedłużany do 2 miesięcy od momentu przedłożenia wniosku.

Co to są graniczne wielkości emisyjne?

Zgodnie z art. 204 i art. 205 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje, dla których ich prowadzący musi uzyskać pozwolenie zintegrowane, powinny spełniać wymagania wynikające z najlepszej dostępnej techniki (wymagania dotyczące ochrony środowiska, energooszczędności, zmniejszania wodochłonności itp.). Instalacja IPPC powinna być zgodna z wymaganymi granicznymi wielkościami emisji przedstawionymi w dokumentach BAT i BREF, ale również musi dotrzymywać standardy jakości środowiska.
Graniczne wielkości emisyjne można interpretować jako dodatkowe (specjalne, ponadprogramowe) standardy emisyjne i co powinno być oczywiste, instalacja IPPC nie może powodować ich przekraczania.

Co zawiera wniosek o wydanie decyzji – pozwolenie zintegrowane?

Reguluje to szczegółowo ustawa Prawo ochrony środowiska – są to m.in. art. 184 i 208. Ze względu na bardzo dużą rangę takiej dokumentacji zawiera ona jednak dużo innych, bardzo ważnych informacji. Taki wniosek składa się z kilku części:

  • formalnej, gdzie zawarte są informacje ogólne o wnioskodawcy.
  • informacyjno-opisowej, gdzie przedstawiona jest m.in.: charakterystyka wykorzystywanych instalacji, warunki poboru wody, zrzutów ścieków, gospodarka odpadami oraz wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu i wibracji. W tej części opracowania należy również scharakteryzować oddziaływanie instalacji na środowisko i jego skutki uwzględniając charakterystykę jakości środowiska w rejonie oddziaływania instalacji.
  • operacyjnej, gdzie przedstawia się stosowane w zakładzie zasady zapobiegania i/lub ograniczania oddzizływania na środowisko oraz wnioskowane dopuszczalne parametry emisyjne i parametry jakości środowiska.

Obszerność dokumentacji, trudność w jej wykonaniu oraz olbrzymia ranga (takie pozwolenie to forma licencji na prowadzenie działalności) sprawia, iż może ją wykonać jedynie specjalista posiadający wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

UWAGA!
WIOŚ wstrzyma (obligatoryjnie, w drodze decyzji) funkcjonowanie instalacji IPPC, jeśli jest ona eksploatowana bez wymaganej decyzji – pozwolenie zintegrowane lub z jego naruszeniem. Przedsiębiorca korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia zintegrowanego ponosi opłatę podwyższoną o 500% za „powietrze”, „wodę” i „ścieki” oraz podwyższone opłaty za „odpady”.