RAPORT KOBIZE inaczej nazywany RAPORT DO BAZY KOBIZE:

KOBIZE ? co to jest?

KOBIZE czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami postał na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Realizuje on zadania dotyczące m.in. funkcjonowania krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, a w ramach tej działalności prowadzi krajową bazę KOBiZE o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Jest to system informatyczny, który zawiera bazę danych umożliwiającą wprowadzanie oraz przetwarzanie danych dotyczących m.in.: podmiotów, które korzystają ze środowiska, charakterystyki emisji (a zatem np.: określenie lokalizacji korzystania ze środowiska, informacje odnośnie urządzeń bądź instalacji powodujących emisję, wielkości tej emisji itd.), informacje dotyczące posiadanych przez podmiot pozwoleń, a także aktywności oraz jej przewidywanych zmianach w zależności od sektora gospodarki.

Kto podlega obowiązkowi sporządzenia raportu do krajowej bazy KOBiZE?

Raport KOBiZE o emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji powinien sporządzić każdy, kto korzystając ze środowiska wprowadza do powietrza gazy cieplarniane albo inne substancje. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów, które nie posiadają instalacji (np. kotłów, pieców, nagrzewnic itd.), ale generują emisję do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń tj. klimatyzatory czy samochody służbowe. Dotyczy więc praktycznie każdego nawet najmniejszego przedsiębiorcy.

Jak zarejestrować zakład w bazie KOBiZE?

UWAGA! Podajemy poniżej dotychczasowy sposób rejestracji aktualny do 9 września br. Szczegóły w aktualnościach.

Raport KOBiZE wprowadzany jest do krajowej bazy KOBiZE za pośrednictwem internetu. Uprzednio należy zarejestrować zakład w bazie KOBiZE. W tym celu należy złożyć wniosek o stworzenie konta w bazie KOBiZE. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie KOBiZE (http://www.krajowabaza.kobize.pl). Wniosek generowany jest automatycznie w oparciu o dane wprowadzone przez podmiot. Wypełniony formularz należy wysłać drogą elektroniczną do Administratora krajowej bazy. Następnie podpisany wniosek składa się do krajowego ośrodka ? adres KOBiZE znajduje się na stronie internetowej ośrodka w zakładce kontakt. Konto zakładane jest odrębnie dla każdego zakładu, a więc jeżeli podmiot posiada więcej niż jeden zakład (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: jedna bądź kilka instalacji razem z terenem, do którego jej prowadzący ma tytuł prawny wraz z urządzeniami znajdującymi się na tym obszarze) – winien wypełnić odrębny wniosek o stworzenie konta w bazie KOBiZE dla każdego zakładu. Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) ? nie starszy niż 3 miesiące,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ten wymóg dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • umowę spółki cywilnej ? na jej podstawie dokonywane jest weryfikacja prawidłowości reprezentacji. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON ? ewentualnie zaświadczenie o wpisie do innego rejestru, który umożliwia weryfikację danych.

Wyżej wzmiankowane dokumenty powinny być dołączone jako oryginały bądź kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Szczegółowa instrukcja ułatwiająca rejestrację w bazie KOBiZE dostępna jest na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/rejestracja.pdf.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku przez KOBiZE?

Dostęp do konta w krajowej bazie umożliwiany jest użytkownikowi w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od momentu dostarczenia podpisanego wniosku oraz kompletu wymaganych dokumentów.

O utworzeniu konta użytkownik informowany jest za pomocą poczty elektronicznej. Administrator bazy wysyła wiadomość e-mail zawierającą login oraz hasło potrzebne do zalogowania się w krajowej bazie KOBiZE.

Jakie informacje powinny być zawarte w raporcie KOBiZE?

Raport KOBiZE wprowadzany jest do systemu za pomocą elektronicznego konta w krajowej bazie KOBiZE i powinien zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • danych identyfikacyjnych podmiotu,
 • struktury technologicznej zakładu,
 • paliw, odpadów i surowców zużytych w instalacjach, których dotyczy raport,
 • charakterystyki procesów produkcji i przetwarzania dla instalacji,
 • emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • posiadanych decyzji ? pozwoleń, zezwoleń dla instalacji znajdujących się na terenie zakładu,
 • określenia instalacji, które podlegają zgłoszeniu organowi ochrony środowiska,
 • planowanych bądź realizowanych na obszarze zakładu przedsięwzięciach.

W przypadku raportów dla podmiotu, który emituje zanieczyszczenia do powietrza wyłącznie z eksploatacji urządzeń (np. samochodów służbowych) należy podczas wprowadzania danych zaznaczyć opcję ?działalność Podmiotu powoduje emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu)?. Wówczas należy wypełnić raport uwzględniając informacje odnośnie:

 • emisji z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.
 • emisji z innych urządzeń.

Z jaką częstotliwością należy składać raport do krajowej bazy KOBiZE?

Taki raport składa się raz w roku. Obowiązuje termin składania sprawozdania, który upływa 28 bądź 29 lutego.

Czy w związku ze składaniem raportu uiszcza się opłatę urzędową?

Nie, składanie raportu do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie wiąże się z opłatami urzędowymi. Natomiast w przyszłości na podstawie tych raportów określane będą wysokości opłat należnych z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.