Co to jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko – jest to dokument mający na celu analizę planowanej do realizacji inwestycji pod kątem możliwości i zakresu jej oddziaływania na środowisko naturalne wraz ze wszystkimi formami jego ochrony, zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne i zabytki. Istotny jest fakt, iż raport oddziaływania pokazuje potencjalne Źródła niepokojów społecznych związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego oraz próbuje znaleźć metody ich eliminacji. Na chwilę obecną przepisy prawa regulują, iż autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia może być jedynie osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, lub poza wykształceniem legitymuje się również odpowiednim doświadczeniem w zakresie sporządzania raportów. W przypadku zespołu autorów, wyżej wymienione kryteria powinien wypełniać co najmniej kierujący tym zespołem.

Co zawiera raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko składa się z części opisowej oraz części graficznej, kartograficznej. Zakres informacji, jakie zawiera został określony w art. 66 ustawy z 3 X 2008 r. i obejmuje on m.in.:

  • opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia, w którym przedstawiony zostanie proces produkcyjny (jego główne cechy charakterystyczne), wskazane zostaną rodzaj i ilość zanieczyszczeń, jakie najprawdopodobniej zostaną wytworzone w wyniku funkcjonowania inwestycji,
  • opis komponentów środowiska (także tych elementów środowiska, które są objęte specjalną ochroną) objętych zakresem przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • opis wariantów, jakie wykonujący raport o oddziaływaniu na środowisko analizuje – należy uwzględnić racjonalny wariant alternatywny,
  • opis stanu środowiska przed realizacją inwestycji,
  • określenie zasięgu i rodzaju oddziaływania inwestycji na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, zabytki i krajobraz kulturowy,
  • opis działań, dzięki którym możliwe będzie zapobieżenie, a jeśli nie jest to możliwe, to ograniczenie lub kompensacja negatywnych skutków na środowisko. Jest to szczególnie istotne dla obszarów Natura 2000 (ze względu na ich cele, przedmiot ochrony oraz integralność tego obszaru),
  • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Kiedy należy wykonać raport oddziaływania na środowisko, czy dla każdej inwestycji?

Raportu o oddziaływaniu na środowisko nie należy wykonywać dla każdej inwestycji. Obowiązek jego wykonania wynika albo bezpośrednio z rodzaju inwestycji (dla inwestycji wymienionych w §2 rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 XI 2010 r.) lub nakazu organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć wymienionych w §3 powyższego rozporządzenia).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie pomocy w przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjnej przedsięwzięcia.