Zarządzanie ochroną środowiska – ze względu na coraz większy stopień skomplikowania kwestii dotyczących ochrony środowiska, zwiększającą się ilość przeróżnych zobowiązań i obowiązków w tym zakresie, coraz więcej firm nawiązuje współpracę z firmami zewnętrznymi oferującymi zarządzanie ochroną środowiska.

Z czym związana jest zwiększająca się popularność usługi zarządzanie ochroną środowiska?

Jest to bardzo wygodne. Przedsiębiorca, który rozpoczyna współpracę z firmą świadczącą zarządzanie ochroną środowiska, nie musi się już martwić absolutnie żadnymi kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska. Zakres oraz ilość obowiązków, jakich prowadzący instalację chce się zrzec, jest ustalana indywidualnie. Oczywistym jest bowiem, że inne obowiązki w zakresie ochrony środowiska będzie miała lakiernia czy drukarnia, a inny warsztat samochodowy czy betoniarnia.

Jaki zakres może obejmować zarządzanie ochroną środowiska?

Zarządzanie ochroną środowiska może obejmować:

  • naliczanie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • wypełnianie raportu do KOBIZE,
  • pilnowanie dotrzymywania warunków pozwolenia – np. terminów wykonania i przekazywania wyników pomiarów emisji (jeśli takowe by były obowiązkowe),
  • przekazywanie wykazu z informacjami wykorzystanymi do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • wykonywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi,
  • przekazywanie do Marszałka zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi,
  • pilnowanie aktualności zapisów pozwoleń w odniesieniu do zużyć w zakładzie (czyli czy nie ma przekroczeń zużyć stosowanych surowców),
  • sprawdzenie, czy podmioty, którym przekazują Państwo odpady uzyskały niezbędne zezwolenia (jeśli by nie posiadały to grozi Państwu kara),
  • każde inne sprawozdanie (np. OPAK) jakie Państwo potrzebują wykonać,
  • oraz każdy inny obowiązek, którego realizacja sprawia Państwu dyskomfort.

Jaki jest koszt tej usługi, jaką jest zarządzanie ochroną środowiska?

Koszt zarządzania ochroną środowiska w każdym zakładzie jest ustalany indywidualnie i zaczyna się już od kwoty 500 złotych netto miesięcznie. Górna granica dla największych zakładów wynosi kilka tysięcy złotych netto. Cena oczywiście podlega negocjacjom.