Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia (w skrócie nazywane często po prostu jako „zgłoszenie instalacji„) wprowadziła ustawa Prawo ochrony środowiska. Widnieje w niej zapis, iż instalacja, z której powstaje emisja (w wyniku jej eksploatacji) i może ona negatywnie wpływać na środowisko, podlega konieczności zgłoszenia organowi ochrony środowiska – stąd nazwa „zgłoszenie instalacji”. Oczywistym warunkiem jest, aby taka instalacja nie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Odpowiednim organem, do którego należy przekazać zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia może być: marszałek województwa (organ właściwy np. dla zakładów, na których terenie zlokalizowana jest instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), regionalny dyrektor ochrony środowiska (instalacje na terenach zamkniętych) lub starosta (dla pozostałych instalacji).

Gdzie szukać informacji o rodzajach zakładów produkcyjnych, dla których należy wykonać zgłoszenie instalacji?

Szczegółowo regulują to dwa rozporządzenia Ministra Środowiska obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 130, poz. odpowiednio 880 i 881).

Poniżej zestawiono przykładowe rodzaje instalacji, dla których należy opracować i przekazać do urzędu zgłoszenie instalacji:

 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW (zgłoszenie instalacji będzie wymagane dla kotłowni zakładowej służącej do zapewnienia centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, pary niezbędnej do produkcji bądź np. wykorzystywanej do podgrzewania oleju termalnego pod warunkiem, iż sumaryczna moc wszystkich zainstalowanych wniej kotłów jest większa niż 1 MW),

 • instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej powyżej 0,5 MW (zgłoszenie instalacji będzie wymagane dla pieca do wypalania cegieł, suszarni bębnowej, pieca piekarniczego, jeśli ich moc przekroczy 0,5 MW. W wymienionych instalacjach energia ze spalania paliwa nie jest zamieniana na inny rodzaj energii, tylko jest bezpośrednio wykorzystywana w procesie technologicznym),

 • instalacje wykorzystywane do produkcji szkła (zgłoszenie instalacji będzie wymagane, jeśli ich wydajność jest niższa niż 1 Mg na dobę),

 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej poniżej 30 Mg surowca na godzinę,

 • instalacje, w których produkowane jest wapno palone (zgłoszenie instalacji będzie wymagane, jeśli ich wydajność jest niższa niż 10 Mg na dobę),

 • instalacje do spawania obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze (zgłoszenie instalacji będzie wymagane tylko wtedy, jeśli emisja następuje w sposób zorganizowany. Dla zakładów, w których występuje jedynie wentylacja grawitacyjna, zgłoszenie instalacji nie jest wymagane),

 • instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów dotyczących standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku (zgłoszenie instalacji będzie wymagane dla każdej instalacji, w której zużywane są jakiekolwiek ilości powłok, a więc: lakiernie samochodowe, drukarnie, zakłady produkujące meble, zakłady produkujące drzwi. Proszę uważać, gdyż jeśli wykorzystywana jest w nich większa ilość powłok, niezbędne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na emisję,

 • zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3, (zgłoszenie instalacji będzie konieczne, jeśli na terenie zakładu występuje jeden bądź kilka silosów, a ich sumaryczna pojemność jest mniejsza niż 50 m3. Jeśli po zsumowaniu ich objętości, okazałoby się, iż jest ona większa niż podana w rozporządzeniu wielkość graniczna, niezbędne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na emisję,

 • instalacje do produkcji węgla drzewnego,

 • instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych (zgłoszenie instalacji wymagane jest dla każdej stacji benzynowej),

 • młyny spożywcze.

Co zawiera dokumentacja, na podstawie której dokonywane jest zgłoszenie instalacji?

Reguluje to szczegółowo art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgłoszenie instalacji (jako dokumentacja) w skrócie zawiera:

 • informacje formalno-prawne, czyli np. nazwa instalacji i adres, gdzie jest zlokalizowana, a także nazwa i adres prowadzącego instalację (te nazwy i adresy nie muszą być tożsame),

 • informacje mające na celu pokazanie skali instalacji, dla której przygotowywane jest zgłoszenie instalacji, czyli np. wielkość produkcji, wykaz dni tygodnia i godzin w ciągu roku, w których instalacja jest ekploatowana (np. dla betoniarni najczęściej nie będzie to cały rok) a także opis prowadzonej działalności,

 • informacje, które stwarzają najwięcej problemów osobie wykonującej zgłoszenie instalacji, a więc informacje charakteryzujące emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Na podstawie danych podawanych np. przez dział utrzymania ruchu lub przez głównego technologa zakładu, określić należy jakie będą powstawać zanieczyszczenia, a następnie po wyznaczeniu wskaźnika emisji należy obliczyć jej wielkość. Ze względu na coraz większy nacisk na konieczność zapobiegania powstawania emisji lub chociaż na próbę jej ograniczania, w tekście zgłoszenia instalacji należy opisać stosowane w instalacji metody ograniczania jej wielkości wraz z informacją, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wbrew pozorom taki dokument (zgłoszenie instalacji) nie różni się wiele od wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Ażeby ustalić, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy spełnione są zapisy art. 144 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy – Prowadzący instalację musi zdawać sobie sprawę, że eksploatując instalację, nie może on dopuścić, aby ona powodowała przekroczenia standardów nazywanych standardami jakości środowiska – właściwy dla sprawy organ najczęściej oczekuje wykonania obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, które są dołączane do zgłoszenia instalacji. Zgłoszenie instalacji może więc wykonać jedynie specjalista posiadający wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, która uwzględnia wykonanie dokumentacji mającej na celu zgłoszenie instalacji.

Opłata za zgłoszenie instalacji

Koszty związane z procedurą zgłoszenia instalacji wnoszone do Urzędu Skarbowego wynoszą:

 • 120,00 zł – za przyjęcie zgłoszenia instalacji, które mogą w negatywny sposób oddziaływać na środowisko i z których emisja nie wymaga wydania specjalnego pozwolenia

 • 17,00 zł – jako opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłata za zgłoszenie instalacji wpłacana jest na wyznaczone przez organ wydający konto bankowe.

Okres ważności zgłoszenia instalacji

Zgłoszenie instalacji jest aktualne tak długo, jak instalacja pozostaje w swoim pierwotnym stanie. Każda rozbudowa czy przebudowa powoduje utratę ważności zgłoszenia instalacji.

UWAGA!
Jeśli rodzaj działalności prowadzonej w instalacji lub jej skala, wymuszają na prowadzącym instalację konieczność jej zgłoszenia organowi ochrony środowiska, a on tego nie wykona lub po jej zgłoszeniu nie będzie respektował przedstawionych w zgłoszeniu instalacji warunków, to WIOŚ może wstrzymać funkcjonowanie instalacji.